شرکت ما با بهره گیری از فضای مناسب ...
تجهیزات به روز و پرسنل متخصص در امر تولید و عرضه دامهای مورد نیاز مشتریان خود اهتمام
فراوان دارد و انواع دام را به شرح زیر عرضه می نماید:
گوساله نر:ارائه بیش از 2500 راس گوساله نر سالم دارای کیفیت مناسب برای پروار و همچنین ظرفیت ژنتیکی مناسب برای مراکز اصلاح نژاد همراستایی با منافع مشتریان را از اولویت های فعالیت شرکت قرار داده است.
ماده گاو بالغ: با ارائه سالیانه 500تن گوشت قرمز در این بخش شرکت توانسته است در راستای تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه گام بردارد.